Friggebod Regler

 

 

FRIGGEBOD REGLER

 

8 kap. Bygglov, rivningslov och marklov.

 

Särskilda bestämmelser för en- eller tvåbostadshus.

 

4 § För en- och tvåbostadshus och till dem hörande

fristående uthus, garage och andra mindre byggnader

(komplementbyggnader) krävs, trots bestämmelserna i 1 och

2 §§, inte bygglov för att

 

1. med mur eller plank anordna skyddade uteplatser inom

3,6 meter från bostadshuset, om muren eller planket inte är

högre än 1,8 meter och inte placeras närmare gränsen än

4,5 meter,

 

2. anordna skärmtak över sådana uteplatser som anges i 1

eller över altaner, balkonger eller entréer, om skärmtaken

tillsammans med andra skärmtak som har anordnats på

tomten med stöd av undantag från krav på bygglov inte

täcker en större area än 15,0 kvadratmeter och inte placeras

närmare gränsen än 4,5 meter, eller

 

3. i omedelbar närhet av bostadshuset uppföra

komplementbyggnader som

a) tillsammans med andra komplementbyggnader som har

uppförts på tomten med stöd av undantag från krav på

bygglov inte har en större byggnadsarea än 15,0

kvadratmeter,

b) har en taknockshöjd som inte överstiger 3,0 meter, och

c) inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter. En åtgärd

som avses i 1-3 får vidtas närmare gränsen än 4,5 meter,

om de grannar som berörs medger det. Första stycket 3

gäller inte om kommunen enligt 6 § första stycket 1 a har

bestämt att åtgärderna kräver bygglov. Lag (2007:1303).

 

 

Nyttiga länkar

 

Notisums hemsida med alla lagar och förordningar